دوره توانمندسازی سرگروههای مرکز استان (ارومیه) به مدت سه روز در محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) با شرکت 83 نفر از سرگروههای فعال خواهد برگزار گردید. طبق نظرسنجی انجام گرفته در پایان دوره، سرگروهها نهایت رضایتمندی را از اساتید، محتوی و محیط برگزاری دوره را داشتند.

برگزاری دوره به روایت تصویر

DSC00072

DSC00074

DSC00075

DSC00082

DSC00086

DSC00087

DSC00091