جهت  ارتباط با مسئول معاونت تعلیم تربیت سپاه شهدای استان آذربایجان غربی از فرم زیر اقدام نمایید.